Historie

HISTORIE

 

Založení a první roky sboru

Sbor dobrovolných hasičů vznikl dne 23.června roku 1886 v tehdejší vesnici Dobropůl a to 22let po vzniku prvního hasičského sboru Velvary v naší republice. Což umožnilo přijetí tzv.prosincové ústavy z roku 1867, která zajišťovala možnost spolčování a shromažďování.

Zápis z knihy protokolů sboru uvádí, že zakládající členové se dělili na tři skupiny – členové činní, zakládající a přispívající. Bylo jich celkem 25,

První roky sboru byly především roky příprav a budování sboru samotného.

Žádalo se o peníze na helmy, smyčky,žebříky, lana a další výstroj.

Tiskly se stanovy,sepisoval inventář.Vybíraly se příspěvky od členů sboru i od  mocipánů té doby jako byl knížepán Jan z Lichensteinu a obecní úřad v Dobropůli, kteří se podíleli finančně na nákupu první stříkačky konopných hadic od firmy R.A.Smejkal. Jednalo se o dvojčinnou koňmo taženou stříkačku, která vzala za své v sedmdesátých let dvacátého století při požáru tehdejšího JZD.

Vybíraly se splátky na cvičební a parádní blůzy, poté se sháněla látka na a krejčí na ušití parádních uniforem.Rokovalo se o postavení cvičiště. Pořádala se veřejná cvičení. Spolek se také účastnil župních sjezdů župy Kostelecko-Brodské.

První požár, který  pomocí našeho sboru uhašen, byl požár na podzim roku 1886 u našich sousedů na Bulánce.Co hořelo a bylo hašeno se z dobových záznamů již nedovíme.

Z těchto zápisů je nám též známo, že už tehdy se za službu u hasičské sboru platilo.

Například funkce spolkového posla byla placena 3 zlatými ročně.V pozdějších dobách, kdy při požáru byla používána již ruční stříkačka, tak ten kdo pumpoval, byl oceněn nejen slovem uznání ,ale i sumou 30 krejcarů, jak tomu bylo například při požáru u pana Kašeho.

Ovšem ani ta nejvznešenější činnost nebývá bez kazu.Stávalo se také, že se hasiči sešli, ale nikdo nechtěl dát povoz nebo poskytnout koně…a dobové záznamy již neuvádějí jak vše dopadlo.

Už od počátku bylo zřejmé, že hašení ohně je sice nejdůležitější náplní sboru, ale nebylo jedinou jejich činností. Sbor rozvíjel i bohatou kulturní a společenskou činnost v obci. Pořádal plesy a zábavy, které se konaly v obou místních hostincích – U Vedralů a U Češpivů – a to vždy střídavě , proto aby to bylo spravedlivé. Sbor pořádal veřejná cvičení a účastnil se i farních událostí.

Kromě těchto aktivit tu byla ještě činnost v rámci župy  Brodsko-Černokostelecké, která byla v roce 1906 rozdělena vyčleněním župy Černokostelecké, jako samostatné a pod kterou připadl i dobropolský sbor. Například v neděli 25.června 1911 ku příležitosti 20.výročí založení našeho sboru se konal v Dobropůli VII.Župní sjezd hasičské župy Černokostelecké. Ze které se nám dochoval plakát a zápis v kronice.

 

I.světová válka a meziválečné období 1.republiky

Podstatnou změnou v činnosti sboru znamenala I.světová válka.Postupně mnoho mužů členů i nečlenů hasičského sboru bylo povoláno do války a i mnoho se jich nevrátilo. Což do dnešních dob dokumentuje památník padlých na naší návsi.Činnost sboru se v tomto období prakticky zastavila.

Za to období mezi válkami bylo velmi přínosné pro činnost a rozvoj různých spolků. Ne jinak tomu bylo i s naším hasičským sborem.Jeho činnost se rozvíjela, přicházeli noví členové a do sboru poprvé vstoupily i ženy, což nám dokladují zápisy v kronikách dobové fotografie. Z roku 1932 máme doloženu i činnost družstva samaritánů.Což se dá přirovnat k dnešní rychlé záchranné pomoci – záchrance.

Také vybavení sboru se v meziválečných letech zlepšovalo a modernizovalo. V roce 1935 náš sbor zakoupil na splátky  a za přispění členů sboru od firmy A.Holeček- Praha Vysočany, novou čtyřkolovou motorovou stříkačku, která byla tažena koňmo a výkon čerpadla měla 1600l/min..Tato stříkačka se obci i sboru dochovala do dnešních dnů a na její rekonstrukci se opět podíleli členové hasičského sboru páni Miloš a Pavel Urbanovi.

Koupě nové stříkačky dala též impuls k vytvoření odpovídajícího zázemí pro sbor. Proto v roce 1936 byla postavena nová hasičská zbrojnice a to naproti hostinci U Češpivů, která tam stojí jako součást nynější zbojnice do dnes.

 

II.světová válka a 40. a 50.léta 20.století

Okupace Československa Německem se dotkla i činnosti našeho sboru.

Různá nařízení,oběžníky,dotazníky,změny a zákazy měly za následek, že zápisů v kronice bylo poskromnu a byly velice stručné. Tak se dovídáme, že bylo zakázáno českým členům spolku mimo jiné nosit stejnokroje a jejich části, nebo že, každý člen má podepsat prohlášení o svém arijském původu a nebo že bylo nařízeno odstranit znaky červeného kříže a tabulky“samatiritán“, dále byla též nařízena změna razítka.Docházelo k zrekvírování různých částí výzbroje, například mosazné šroubení hadic bylo nahrazeno slitinou nižší kvality.Všichni doufali, že se to s koncem války změní.

Ale nebylo tomu tak.  Politická situace po únoru 48 se projevila i ve sboru. Kupříkladu byl z politických důvodů vyloučen tehdejší velitel sboru pan František Strejček. Mnoho rodin zakládajících členů spolku bylo násilně přesídleno do pohraničí.

Činnost sboru byl podvolena tehdejší době.A opět o tomto není moc zapsáno v našich kronikách.

 

60. a 70.léta 20.století

Tato doba přinesla určité oživení do našeho sboru. Opět přibyli noví členové, zlepšila se výstroj a činnost sboru nabývala na intenzitě.

V roce 1969 sbor obdržel v Kolíně novou stříkačku PS12 a také jsme získali od armády svůj první automobil Tatra 805, které bylo určeno pro přepravu požárního družstva a také jako tažné vozidlo pro PS12.

Sbor se účastnil mnoha soutěží 20.okrsku, kam v sedmdesátých letech spadal a jehož je členem dodnes.Vedle družstva mužů a družstva žen měl sbor v 70.letech také družstvo mladých požárníků.

Období 60. a 70.let bylo opět bohaté  na společenské události , kterých se aktivně zúčastňovali i členové našeho sboru.Vedle již dříve zmíněných posvícenských zábav a požárnických plesů , to byly například tradiční staročeské máje.

V polovině sedmdesátých let došlo opět k obnově vozového parku. Ke sboru se dostala populární“Erena“, což byla Praga RN CAS 16 – první cisterna našeho sboru.Automobil byl vyřazen ze služby v kolínské chemičce Lučební závody a převeden do našeho majetku. To si vyžádalo i úpravy hasičárny a přístavbu její nové části v roce 1978. Toto vozidlo sloužilo u sboru až do roku 1980, kdy bylo nahrazeno Tatrou 148 CAS32.

 

80. a 90.léta 20.století

V těchto letech se sbor aktivně podílel na životě naší vesnice i jejího blízkého okolí. Jednalo se především o pomoc při místních povodních v polovině osmdesátých let. Kde za své vzala i naše první motorová stříkačka PS12.Tehdejší členové převzali za účast sboru při povodních vyznamenání za rozvoj středočeského kraje a to na zámečku v Pečkách.

Poslední požáry , při kterých se sbor aktivně podílel na jejich likvidaci se udály v letech  1979 a 1982. 

Jednalo se o požáry stohů a sbor tam fungoval jako pomocník profesionálních hasičů při dohašování a při následném hlídání spáleniště.

V letech devadesátých dochází opět k útlumu činnosti sboru. Umírají dlouholetí členové výboru: pan Josef Coubal st.- velitel sboru,pan Procházka Emil – strojník, pan Poklop Jan – předseda sboru, a pan Kůžela Václav – pokladník sboru. Tito tahouni sboru opouští nechtěně naše řady a sbor stagnuje a dostává se do úpadku. Nová generace nastupuje pod vedením pana Milana Maryše, pana Josefa Nováka , pana Františka Zelenky, pana Jiřího Nováka a paní Mileny Varyšové. Z důvodů reorganizace po sametové revoluci a všeobecného nezájmu nemají na růžích ustláno, přicházíme o valnou část své techniky (Tatra 148 CAS 38) a část nové hasičárny je pronajata jako skladiště místnímu podnikateli.Sbor tedy přežívá jen díky vytrvalosti některých členů, kteří se snaží udržet alespoň minimální členskou základnu a výstroj.

V roce 1999 a 2001 , kdy naši zemi zasáhly katastrofální povodně se na jejich likvidaci podíleli naši členové z řad profesionálů.

 

Přelom století dvacátého a prvních deset let jednadvacátého století – tedy současnost

Po roce 2000 dochází k oživení činnosti hasičského sboru. Opět se rozšiřuje členská základna o novou mladší generaci, dochází i ke změnám ve vedení okrsku a vedení sboru a v roce 2001 je obnovena činnost sportovního družstva hasičů – pan Jiří Mrázek, Jiří Novák, Žďárská Petr, Vais Tomáš, Pavel Urban, Karel Berger, paní Martina Nováková a další. Sportovní družstvo se aktivně zapojuje do soutěže Podlipanské ligy,

Sboru byla navrácena k užívání i nová část hasičské zbrojnice. Celá hasičská zbojnice byla za přispění obecního úřadu ve Viticích a mnohých členů sboru zrekonstruována . Hasičská výstroj byla obnovena a opět byl pořízen nový automobil Škoda 1203 a to hlavně z důvodu přepravy sportovního družstva na závody Podlipanské ligy.

V roce 2006 vzniklo při našem sboru též družstvo JPO5.V roce 2009 jsme získali pro družstvo od státu nové ochranné obleky. V tomto roce také došlo k rozšíření družstva JPO5, jehož velitelem je pan Jiří Novák.Členové družstva JPO5 jsou jak dobrovolní hasiči, tak i členové profesionálních sborů hasičů.

Po rozšíření činnosti sboru jsme postupně získávali i novější techniku. Za přispění sponzorů byla pořízena nová motorová stříkačka PS 12 , která byla upravena pro potřeby sportovního družstva. Dále byl v roce 2007 zakoupen od společnosti Trangas dopravní automobil DVS 12 – A30.Který byl v následujících letech upraven pro potřeby sportovního družstva a družstva JPO5. V následujících letech byla obnovena i další hasičská výstroj a technika. V letech 2007 a 2008 dochází opět ke generační výměně uvnitř sportovního družstva, nastupuje naše mládí. Jejich soutěživost zatím trochu pokulhává za minulými generacemi, ale pevně věříme, že je doženou.

V červenci roku 2009 na popud místních dětí(inspirovala je příprava družstva mužů na soutěž O pohár starosty) se dalo, pod vedením Martiny Novákové, Petra Trnky a Jiřího Nováka, dohromady sportovní družstvo „hasičátek“. Pro jejich výcvik jim byla pořízena potřebná výstroj a to za přispění sponzorů. Po velice krátkém výcviku se již na podzim minulého roku  zúčastnilo družstvo „Hasičátek“ jako host tří kol soutěže Podlipanské ligy. V roce 2010 máme v plánu vstoupit jako členové do Podlipanské ligy a účastnit se více soutěží. Hasičátka mají pravidelné schůzky , na kterých se postupně seznamují s hasičkou historií a technikou. Plní nejrůznější úkoly a sbírají starý papír , aby si mohla pořídit nové sportovní helmy.Děti jsou touto činností nadšeny a tím přikládáme velké díky také jejich rodičům, kteří je v této činnosti podporují. Hasičátka mají i své www stránky, které pro ně založil jeden  z tatínků: www.hasicatka.webnode.cz.

Nově nastoupená generace v letech 2001 až 2002 obnovuje  i společenskou činnost sboru.

Velkolepou akcí bylo v roce 2006 pořádání oslav ku příležitosti 120 výročí založení našeho sboru a také ku příležitosti založení naší vesnice před 680 lety. Tyto oslavy byly zcela v duchu hasičském. Došlo k znovu otevření hasičské zbrojnice(po rekonstrukci), konal se slavností průvod hasičů a soudobé i historické techniky. Probíhala hasičská soutěž a měli jsme zde i ukázku zásahu jednotky COP SECURITÉ. Celá akce byla zakončena posezením s hudbou a malým občerstvením.

Každoročně se pořádá již tradiční ples hasičů , který v letošním roce bude již po desáté, dále pořádáme „Martinské posvícenské zábavy“, „Čertovsko-Mikulášské řádění“, „Dětský maškarní karneval“ a v posledních dvou letech i dvoudenní dětský den pod názvem „Indiánské léto“. Všechny společenské akce pořádané v posledních letech jsou navštěvovány jak místními, tak i přespolními obyvateli.

Na přípravách společenských akcí se podílejí hlavně členové sboru.Ale například na přípravách a do průběhu dětského dne, který probíhá na hřišti a v prostorách TJ Sokol Dobré Pole v rozmezí  dvou dnů, se zapojí mnoho rodinných příslušníků našich členů a pomoc přichází i od nečlenů tedy obyvatel naší vísky. A to jak z řad starší zkušené generace, tak i řad těch náctiletých. Je v dnešní době potěšující , že i generace našich dětí má zájem na činnosti uvnitř naší komunity. Za což jim touto cestou chceme poděkovat a doufáme, že i následujících letech se můžeme těšit na naši spolupráci.

Na počátku nového století se ke sboru dobrovolných hasičů podle čl.85 Stanov připojuje i zájmový kolektiv- kroužek rybářů Dobré Pole. Tento kroužek hospodaří pod vedením pana Tomáše Vaise, Josefa Müllera a Miroslava Sudovského na místním rybníce „Kamenka“, jenž po dohodě s majitelem panem Ladislavem Chmelíkem udržují ve velice dobrém stavu. I ryby se tam dají chytit!!!Ale znáte rybáře…kdo ví….Ale vážně, okolí našeho rybníka je velice krásné a hodně občanů jej vyhledává k odpočinku…

V roce 2009 při lokálních povodních v Jeseníkách jsme jako sbor zaslali peněžní dar ve výši 5.000,-Kč místnímu SDH.

 

Sportovní výsledky

V letech šedesátých a na přelomu 70. a 80.let minulého století byl sbor pravidelným účastníkem okrskových soutěží pořádaných v rámci 20.okrsku. Těchto soutěží se účastnili během let celkem čtyři družstva za sbor.

Družstvo mužů, dorostenek a žen. Družstvo dětí vedené paní Záhorovou se účastnilo i hry Plamen. V těchto soutěžích se naše družstva umísťovala vždy v popředí.

V roce 1980 se náš sbor , při konání okresní soutěže v požárního sportu v Dobré Poli, umístil na třetím místě.

Od roku 2002 do roku 2004 jsme byli pravidelným účastníkem soutěže Podlipanská liga. Z této soutěže jsme si odnesli několik dílčích úspěchů . Jako diplomy a poháry za 3.,4.a 5. místa v jednotlivých kolech soutěží. A v roce 2003 a 2004 jsme skončili celkově na 5.místě této soutěže.

V roce 2006 se poprvé konala v rámci 20. okrsku  hasičská soutěž o Pohár starosty, jenž nahradil dřívější okrskovou soutěž. Účastníci Dobré Pole, Chotýš, Vitice a Kšely. Naše sportovní družstvo tuto soutěž již třikráte vyhrálo, tudíž v roce 2009 získalo putovní pohár a stalo se absolutním vítězem soutěže.

 

 

Členská základna

Tato se v průběhu let stále měnila. Jednou čítala členská základně více členů a v období krizí celé společnosti se vždy ztenčila a členové ubývali. Tak například ve 20.letech minulého století čítala naše základna pouze 20 členů.

Zakládající členové byli v několika případech rodinnými příslušníky dnešních členů sboru, jak se dovídáme z historických pramenů.

Zakládající členové:

První starosta : rolník - Václav Mrázek

První velitel : rolník - Václav Mikšovský

Podvelitel a cvičitel : rolník  - František Šikaně

Pokladník : rolník  - Josef Rada

Trubač: rolník  - Jan Urban

Jednatel : učitel -  Josef Skřivánek

Členové: mistr obuvnický - Jan Železný, rolník  - František Šplíchal, mistr krejčovský - František Zourek, mistr tesařský - Jan Brychta, rolník – Jan Batelka, řezník – Jan Bárta , domkář – František Skala, domkář – Karel Trojan, mistr bednářský – František Růžička

 

 

Dnešní členská základna čítá celkem 62 aktivních členů, z toho 10 dětí a 7 žen.

A i v tomto roce se rozroste o další nové členy a to z řad naší omladiny.

 

Vedení sboru k roku 2010:

Starosta sboru: pan Milan Varyš – bývalý profesionální hasič

Místostarosta sboru : panové Jiří Mrázek a Petr Žďárský

Velitel sboru a JPO5 : pan Jiří Novák – profesionální hasič

Strojník sboru: pan Petr Trnka

Pokladní sboru : paní Milena Varyšová

Vedoucí družstva mladých hasičů : paní Martina Nováková

Předseda revizní komise : pan Josef Novák – profesionální hasič

Kulturní referent : pan Tomáš Vais

Členové výboru : panové Ladislav Mrázek a Josef Müller

 

Nejstarší členové sboru :

p. František Zelenka  - 68let

p. Hozman Josef  - 67let

p. Coubal Josef – 62let

p. Varyš Milan – 62let

p. Pačes Jiří – 61let

Zpracovala :  Martina Nováková , jako podklad pro článek do Kolínského deníku, který vyšel v lednu 2011.